fbpx

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kiinteistömeklarit Vaasa Oy
Hietasaarenkatu 18
65100 Vaasa

2. Rekisteriä hoitava henkilö

Maarit Lähteenmäki
c/o Kiinteistömeklarit Vaasa Oy
Puhelin: 0400 141 431
maarit@kiinteistomeklarit.fi

3. Rekisterin sijainti ja turvallisuus

Henkilötiedot kerätään etuovi.com ylläpitämään KIVI-tietokantaa, joka on suojattu palomuurilla. Rekisterin käyttö on
suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Lisäksi henkilötietoja kerätään välitysliikkeen
ylläpitämään paperiseen viralliseen välitystoimeksianto arkistoon, joka sijaitsee Kiinteistömeklarit Vaasa Oy:n
lukituissa toimitiloissa.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitukset

Henkilötietoja kerätään välitys- ja arviointitoimeksiantoihin liittyviin asiakkuuteen ja asiakkuuteen verrattavissa
olevaan suhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon, sekä asiakasviestintään välitystoimeksiannon suorittamiseksi.
Asiakasviestintää toteutetaan myös sähköisesti. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös rekisteröidyn antamaan
suostumukseen yhtä tai useampaa erityistä henkilötietojen käsittelytarkoitusta varten.

Henkilötietoja käytetään myös lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi ja täyttämiseksi.
Henkilötietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin ja markkinatutkimuksiin. Suoramarkkinointiin ja
markkinatutkimuksiin henkilötietoja käytetään vain siinä tapauksessa, että henkilö jonka henkilötiedot on kerätty
rekisteröitäväksi, on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietotyyppejä:
1. Etu- ja sukunimi
2. Yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
3. Henkilötunnus
4. Kansalaisuus
5. Kieli
6. Yhteisöä edustettaessa rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa, tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot
7. Rekisteröidyn kiinteistönvälitysliikkeelle antamaan toimeksiantoon ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot,
kuten toimeksiannon vastaanottopäivä sekä voimassaoloaika
8. Toimeksiantosopimuksen sisältö ja ehdot
9. Välitettävää kohdetta koskevat tiedot
10. Toimeksiannon antamisen yhteydessä annettavat muut tiedot, jotka ovat tarpeen toimeksiannon täyttämiseksi,
kuten tieto siitä, kuinka kauan kohdetta on käytetty vakituisena asuntona ja onko kohdetta käytetty yhteisenä
kotina rekisteröidyn aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen kanssa sekä mahdollista avioliiton
tai rekisteröidyn parisuhteen purkautumisesta ja ositusta tai omaisuuden erottelua koskevat tiedot
11. Toimeksiannon hoitamista koskevat tiedot
12. Toimeksiannon mukaista kauppaa tai muuta sopimusta koskevat tiedot, kuten sopijapuolten nimet, sopimuksen
kohde, kauppahinta, välityspalkkio ja muut sopimuksen ehdot
13. Kiinteistönvälitysliikkeen asiakasvaroja koskevat tiedot
14. Muut asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot
15. Reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito
16. Rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot, sekä
rekisteröidyn lupa, tai muu suostumus, tai kielto markkinointitoimenpiteille
17. Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
18. Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

5. Henkilötietoryhmät

Kiinteistömeklarit Vaasa Oy:n yleisiä henkilötietoryhmiä ovat toimeksiantajat, myyjät ja ostajat. Kiinteistömeklarit
Vaasa Oy:n toiminnassa ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä, joilla tässä tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä,
joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton
jäsenyys sekä geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä
koskevien tietojen, taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevien tietojen
käsittely.

6. Tietojen luovuttaminen ja siirto

Keräämiämme henkilötietoja luovutamme pelkästään niille toimijoille, jotka liittyvät kauppaprosessiin. Näitä ovat
viranomaisista verottaja, jolle luovutamme asiakkaan puolesta tekemämme varainsiirtoveroilmoituksen yhteydessä
ostajien henkilötiedot. Luovutamme ostajien ja myyjien henkilötiedot kauppakirjan, veroilmoituksen ja asuntoosakkeen
kaupassa osakekirjan kopioina myös taloyhtiön nimeämälle isännöitsijälle kaupan synnyttyä. Henkilötietoja
luovutetaan myös ostajan pankille kauppakirjan myötä. Kiinteistönkaupassa henkilötietoja luovutetaan kaupan
osapuolista kaupanvahvistajalle. Henkilötietoja luovutetaan myös sille asiakkaalle, joka tekee ostotarjouksen
lainhuutotodistuksen ja isännöitsijän todistuksina, joista selviää kiinteistön- ja asunto- osakkeen omistajien
henkilötiedot.

Emme luovuta henkilö- tai yritysasiakkaiden henkilö- tai tunnistetietoja, tai muita identifioimistietoja kenellekään
muille yksityis- tai oikeushenkilöille tai viranomaisille, kuin edellisessä kappaleessa luetelluille. Muille viranomaisille
luovutamme henkilö- tai yritystiedot vain siinä tapauksessa, että tähän on oikeuden määräys tai lainsäädännössä muuten
niin määrätään, tai viranomainen on käynnistänyt henkilöstä, tai oikeushenkilöstä esi- tai muun vastaavan tutkinnan ja
henkilö- tai yritystiedot määrätään asiaa hoitavan viranomaisen puolesta luovuttamaan.

Tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen,
paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen tutkintaan saattamista
varten, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista,
jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

7. Henkilötietojen säilytysajat

Kiinteistömeklarit Vaasa Oy kiinteistönvälitysliikkeenä säilyttää rekisteröityjen henkilötiedot laissa säädettyjen
määräaikojen verran. Tämän jälkeen henkilötiedot on poistettava KIVI-tietopalvelusta, sekä Kiinteistömeklarit Vaasa
Oy:n paperisesta toimeksiantoarkistosta. Lain kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä mukaan
toimeksiantopäiväkirja, toimeksiantosopimukset liitteineen, tarjousasiakirjat, esitteet ja muut toimeksiantoon liittyvät
asiakirjat on säilytettävä viisi vuotta toimeksiannon päättymisestä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

8.1 Oikeus saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjän on informoitava rekisteröityjä siinä vaiheessa, kun tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.
Rekisteröityjä on informoitava myös silloin, kun tiedot saadaan muualta kuin rekisteröidyltä. Tieto käsittelystä on
tällöin toimitettava kohtuullisen ajan kuluessa ja viimeistään kuukauden kuluessa henkilötietojen saamisesta. Jos
henkilötietoja käytetään viestintään asianomaisen rekisteröidyn kanssa, tieto käsittelystä on annettava viimeistään
silloin, kun rekisteröityyn ollaan yhteydessä ensimmäisen kerran. Jos tietoja on tarkoitus luovuttaa toiselle
vastaanottajalle, on tieto käsittelystä annettava viimeistään silloin, kun tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran.

Rekisteröidyille on informoitava rekisterinpitäjän ja hänen edustajan yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste, mitä henkilötietoryhmiä yritys kerää ja käsittelee sekä mistä lähteistä tietoja
saadaan, tieto siitä, luovutetaanko henkilötietoja, ja jos luovutetaan, tietojen vastaanottajat / vastaanottajien ryhmät. Jos
henkilötietoja siirretään EU:n ulkopuolelle, tieto siitä sekä asetuksen edellyttämä muu selvitys siirroista, henkilötietojen
säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, kriteerit ajan määrittämiseksi, rekisteröidyn asetuksen mukaisista oikeuksista
(mm. oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista) sekä oikeudesta peruuttaa annettu suostumus ja
tehdä valitus valvontaviranomaiselle, automaattisesta päätöksenteosta, ml. profiloinnin olemassaolosta, sekä siihen
liittyvästä logiikasta, sen merkityksestä ja mahdollisista seurauksista rekisteröidyille informoitava, jos rekisterinpitäjä
suorittaa henkilötietojen nojalla automaattista päätöksentekoa. Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen
muihin tarkoituksiin kuin niihin, joihin henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjän on informoitava rekisteröityä muista
tarkoituksista ennen jatkokäsittelyä.

8.2 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Jos
rekisterinpitäjällä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen henkilöllisyyttä, rekisterinpitäjä voi kuitenkin pyytää
toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää
rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. Rekisteröidyn
pyyntöön on reagoitava yhden kuukauden sisällä. Määräaikaa on mahdollista pidentää kahdella kuukaudella, jos
pyynnöt ovat monimutkaisia tai niitä on paljon. Tällöin rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle määräajan
jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä kerrottava viivästymisen syyt.

Pyyntöjen toteuttamisen lähtökohtana on maksuttomuus. Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai
kohtuuttomia, esimerkiksi, jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi kuitenkin kieltäytyä suorittamasta
pyydettyä toimenpidettä tai periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen toimittamisesta aiheutuvat
hallinnolliset kustannukset.

Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, rekisterinpitäjän on pääsääntöisesti annettava tiedot yleisesti käytetyssä
sähköisessä muodossa, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.

8.3 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat
epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

8.4 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn niin pyytäessä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta
viivytystä, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin
käsiteltiin, tai rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta laillista
perustetta, tai rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä, tai
rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti,
tai henkilötiedot on poistettava EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, tai henkilötiedot on kerätty suoraan lapselle tarjottavien tietoyhteiskunnan
palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Vaikka jokin edellä mainittu edellytys täyttyisi, tietoja ei kuitenkaan tarvitse poistaa, jos käsittely on tarpeen
sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi, tai rekisterinpitäjään sovellettavaan EUoikeuteen
tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi,
tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan
käyttämistä varten, tai kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä asetuksen edellyttämin tavoin, tai yleisen
edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia
varten asetuksen edellyttämin tavoin, jos tietojen poistaminen todennäköisesti estäisi kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa
sitä suuresti, tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Jos rekisterinpitäjän on poistettava tiedot ja rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötiedot, rekisterinpitäjän on lisäksi
toteutettava kohtuulliset toimenpiteet ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on
pyytänyt poistamaan henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.

8.5 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä rajoitettava henkilötietojen aktiivista käsittelyä, jos rekisteröity kiistää
henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kunnes rekisterinpitäjä voi varmistaa
tietojen paikkansapitävyyden, tai käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamisen sijaan
tietojen käsittelyn rajoittamista, tai rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai rekisteröity on
vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn
perusteet on kesken.

Rekisterinpitäjä saa edelleen säilyttää henkilötietoja, muttei muutoin käsitellä niitä ilman rekisteröidyn suostumusta.
Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin
käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle.

8.6 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittelyä suoritetaan automaattisesti,
rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen
rekisterinpitäjän estämättä, jolle rekisteröity on alun perin toimittanut tiedot.

Jos rekisteröity käyttää em. oikeuttaan, hänellä on oikeus saada tiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle,
mikäli se on teknisesti mahdollista.

8.7 Vastustamisoikeus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseen, yleistä
etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttöön, rekisteröidyllä on oikeus
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.
Jos rekisteröity käyttää vastustamisoikeuttaan, henkilötietoja ei enää saa käsitellä, ellei rekisterinpitäjä pysty
osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut ja
oikeudet, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten, ml.
profilointia, jos se liittyy suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia
varten, tietoja ei enää saa käsitellä suoramarkkinointitarkoituksia varten.
Rekisteröityä on informoitava selkeästi vastustamisoikeudesta viimeistään silloin, kun rekisteröityyn ollaan yhteydessä
ensimmäisen kerran.

9. Siirrot EU-alueen ulkopuolelle

Henkilötietojen siirto EU-alueen ulkopuoliseen maahan on sallittua, jos komission on tehnyt päätöksen, jossa todetaan,
että kyseinen kolmas maa varmistaa riittävän tietosuojan tason.

Jos komissio ei ole tehnyt em. päätöstä, henkilötietojen siirto EU-alueen ulkopuolelle on sallittua, jos rekisterinpitäjä tai
henkilötietojen käsittelijä ovat toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet ja jos rekisteröityjen saatavilla on
täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia ja tehokkaita oikeussuojakeinoja. Asetuksen määrittämiä asianmukaisia suojatoimia
ovat esimerkiksi komission hyväksymät vakiolausekkeet (mallisopimuslausekkeet), asetuksen mukaiset yritystä
koskevat sitovat säännöt, jotka valvontaviranomainen on vahvistanut, tai vakiolausekkeet, jotka tietosuojaviranomainen
on vahvistanut ja jotka komissio on hyväksynyt. Henkilötietojen siirrot EU-alueen ulkopuolelle ovat lisäksi sallittuja
asetuksessa määritetyissä poikkeuksellisissa erityistilanteissa, vaikka komissio ei olisi tehnyt päätöstä tietosuojan
riittävästä tasosta eikä rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä olisi toteuttanut em. asianmukaisia suojatoimia.

Erityistilanteita ovat muun muassa, että rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa ehdotettuun siirtoon sen
jälkeen, kun hänelle on ilmoitettu, että tällaiset siirrot voivat aiheuttaa rekisteröidylle riskejä tietosuojan tason
riittävyyttä koskevan päätöksen ja asianmukaisten suojatoimien puuttumisen vuoksi, tai siirto on tarpeen rekisteröidyn
ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden
toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä, tai siirto on tarpeen rekisterinpitäjän ja toisen luonnollisen henkilön tai
oikeushenkilön välisen, rekisteröidyn etujen mukaisen sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi, tai siirto on
tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai siirto on tarpeen rekisteröidyn tai muiden
henkilöiden elintärkeiden etujen suojaamiseksi, jos rekisteröity on fyysisesti tai juridisesti estynyt antamasta
suostumustaan.

10. Tietoturvatoimenpiteet

Tietoturvaloukkauksen sattuessa Kiinteistömeklarit Vaasa Oy:n on tehtävä tietoturvaloukkausilmoitus
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä heti, kun loukkaus on tullut yrityksen tietoon ja kuitenkin
viimeistään 72 kuluessa. Tämän määräajan jälkeen tehdyistä ilmoituksista pitää toimittaa valvontaviranomaiselle
perusteltu selvitys siitä, miksi ilmoitus on tehty myöhässä. Lisäksi loukkauksesta on ilmoitettava niille henkilöille,
joiden osalta tietosuojaa on rikottu. Ilmoitusta rekisteröidylle ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos rekisterinpitäjä on
toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet ja loukkauksen kohteena oleviin henkilötietoihin
on sovellettu kyseisiä toimenpiteitä tai rekisterinpitäjä on toteuttanut toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että korkea riski
luonnollisten henkilöiden oikeuksille ei enää toteudu.

Kiinteistömeklarit Vaasa Oy on laatinut tietoturvatoimenpiteenä yritykselle tietoturvapolitiikan ja tietoturvaohjeen,
johon on kirjattu kaikki keskeiset tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja velvollisuudet rekisterinpitäjälle, sekä oikeudet
rekisteröidylle. Kiinteistömeklarit Vaasa Oy on kouluttanut henkilöstönsä aiheesta ja päivittää osaamistaan
säännöllisesti.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietosuoja-asetus kieltää pääsääntöisesti sellaisten pelkästään automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn, kuten
esimerkiksi profilointiin, perustuvien päätösten tekemisen, joilla on rekisteröityjä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka
vaikuttavat häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Profiloinnilla tarkoitetaan asetuksessa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä
arvioidaan henkilön henkilökohtaisia ominaisuuksia ja erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät
kyseisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin,
kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.

Automatisoitujen yksittäispäätösten tekeminen on kuitenkin sallittua, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja
rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten, tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen
suostumukseen tai on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa EU-oikeudessa tai kansallisessa lainsäädännössä.

Jos automatisoitujen yksittäispäätösten tekeminen perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai on
välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten, rekisterinpitäjän
on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen
suojaamiseksi.

Automatisoidut päätökset eivät saa perustua erityisiin henkilötietoryhmiin. Tämä kielto ei kuitenkaan koske tilanteita,
joissa on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen
suojaamiseksi, ja rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten henkilötietojen käsittelyyn, tai
käsittely on asetuksessa edellytetyin tavoin tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä EU-oikeuden tai kansallisen
lainsäädännön nojalla.