fbpx

INFO ÅT SÄLJAREN

Vid valet av fastighetsmäklare bör du fästa uppmärksamhet vid personalens erfarenhet, kvalifikationer, tillgängliga marknadsföringskanaler, tillvägagångssätt och rykte. Nästan alla mäklare på Kiinteistömeklarit har Auktoriserad fastighetmäklar-examen (AFM) och bakom sigtusentals utförda bostadsaffärer i Vasa med omnejd.

För att du ska hitta den mäklare som passar dig bäst, kan det vara lönsamt att besöka olika mäklares visningar och jämföra deras tillvägagångssätt, innan du väljer vem som ska få sälja Ditt hem. På en visning får du bekanta dig i praktiken med vårt tillvägagångssätt. Ditt hem förtjänar definitivt en skicklig och motiverad mäklare. Bjud hem oss på en värderingsbesök!

FASTIGHETSFÖRMEDLARENS VÄRDERINGSBESÖK

Det är inte enkelt att definiera prisbegäran på ett objekt, fastän man lätt hittar jämförbara bostäder på internet. Det är många faktorer som inverkar på den slutliga prisbegäran. Det kräver personlig erfarenhet av motsvarande affärer, tillgång till statistik över gjorda affärer och kännedom om den aktuella marknadssituationen.

Vi förbereder oss före värderingsbesöket med hjälp av det uppgifter vi har fått angående bostaden. Sedan går vi igenom alla de faktorer som påverkar bostadens värde tillsammans med bostadens ägare och berättar vår syn på bostadens värde.

Värderingen som vi gör i samband med värderingsbesöket är kostnadsfri och förbinder inte kunden till ett avtal. Vi ger dig samtidigt en offert på förmedlingsuppdraget. Ofta uppstår ett ömsesidigt förtroende som leder till att ett förmedlingsavtal ingås.

FÖRMEDLINGSAVTALET

Ett förmedlingsavtal mellan en säljare och en mäklare måste enligt lag alltid uppgöras skriftligen i två exemplar. Det naturliga stället för uppgörandet av förmedlingsavtalet är bostaden i fråga. Vi går igenom bostadens utrustning och även det som du möjligen tänker ta med dig till din nästa bostad. Säljaren måste berätta om möjliga brister och fel i bostaden och dessa antecknas. Vi kommer alltid överens om bostadens prisbegäran, avtalets giltighetstid och förmedlingsarvode. I samband med uppgörandet av förmedlingsavtalet överlåter säljaren bostadens ritningar och dokument åt mäklaren. Ett förmedlingsavtal ger mäklaren rätt och skyldighet att anskaffa nödvändiga dokument, tex. diponentintyg.

KONDITIONSGRANSKNING ELLER FUKTMÄTNING

I egnahemshus görs en konditionsgransknig och i aktielägenheter görs en mindre omfattande fuktmätning. I en aktieaffär står bostadsbolaget bl.a. för konstruktionerna, vars brister har antecknats i disponentintygets bilagor. I en fastighetsaffär står säljaren för fastigheten i sin helhet, därför görs en nästan heltäckande granskning på dessa. En granskning kan göras antingen före bostaden börjar marknadsföras eller först efter att ett godkänt anbud kräver en granskning. Eftersom säljaren oftast står för granskningen, är det säljaren som beslutar förfarandet och vem som utför granskningen. Vi har kontakt till flera granskare, så du kan be om kontaktuppgifter av oss och vi kan naturligtvis även sköta om alla de praktiska arrangemangen gällande fuktmätningen/konditionsgranskningen.

När granskningen är en del av försäljningsmaterialet, har köparen lättare att räkna kostnaderna som orsakas av de eventuella felen och bristerna i bostaden. Dessutom vet då bade säljaren och mäklaren nogrannt vad de säljer.

Det andra alternativet är att granskningen görs först då vi har hittat en köpare. GranskningeN görs i god tid före affären, för att bade köpare och säljare skall hinna bekanta sig med raporten.

MARKNADSFÖRINGSKANALER

Hos Kiinteistömeklarit får din bostad en maximal synlighet. På våra egna hemsidor, satsar vi bl.a. på att framställa bostäderna på ett imponerande och magnifikt sätt. Detta stöds av de högklassiga fotografierna som är tagana av vår proffessionella fotograf.

Dessutom marknadsförs din bostad på de riksomfattande portalerna oikotie.fi och etuovi.com. Det centrala läget som vår byrå har på Sandögatan 18, endast ett kvarter från torget och de stora skyltfönstren möjliggör en imponerande framställning av bostäderna.

Alla våra objekt är kan beundras i våra upplysta fönstertavlor.

Vi mäklare på Kiinteistömeklarit använder oss naturligtvis även av vårt kundregister för att hitta en köpare till din bostad.

VISNING AV OBJEKTET

Vi kommer överens om visningsförfarandet med säljaren. Oftast är det snabbaste och effektivaste förfarandet att hålla allmänna visningar. En allmän visning räcker oftast en halv timme och hålls oftast på lördagar eller söndagar, men sommartid även på vardagskvällar. Om du bor i bostaden är absolut en allmän visning det bästa alternativet. När det samtidigt kommer flera intressenter till din bostad kan det lättare uppstå en tävling mellan dem som leder till en affär.

För ett större, värdefullare eller specialobjekt väljer vi ofta privata visningar. På en privatvisning reserverar vi en egen skild tid för varje kund. En privat visning kan kunden även reservera om han vill bekanta sig nogrannare med bostaden efter att ha varit på en allmän visning. Det ligger i både
säljarens och köparens intresse att köparen har bekantat sig tillräckligt med bostaden före man ger ett anbud.

Vi informerar dig om hur visningen gick så fort som möjligt.

FOTOGRAFERING AV OBJEKTET

Efter förmedlingsavtalet fotograferas bostaden inuti och utanpå. Vi kommer överens om en tidpunkt som passar Dig och vår fotograf. På så vis hinner du framställa de bästa sidorna av din bostad på ett fint och stiligt sätt. Vi ger dig gärna råd om hur du kan staila din bostad inför fotograferingen.

Vi har även en drone (liten helikopter) till vårt förfogande, med vilken vi kan ta luftbilder. Ofta lönar det sig att även fotografera omgivningen.

ANBUDSFÖRFARANDET

Vi tar alltid emot anbuden skriftligen enligt god förmedlingssed. I anbudet antecknas flera viktiga villkor förutom priset. Som garanti för anbudet antecknas antingen ett avtalsvite eller mottas en handpenning. Om en handpenning mottas, avbryts marknadsföringen tills anbudet är färdigbehandlat. Bostadslagen bestämmer att om ett anbud med handpenning finns, kan inte mäklaren ta emot andra anbud. I anbudet antecknas även bl.a. betalningstidtabellen, när bostaden önskas vara ledig, giltighetstiden för anbudet.

Vi går tillsammans igenom det skriftliga anbudet och försöker finjustera både dina och köparens önskemål så att du kan godkänna anbudet.

I en fastighetsaffär är anbudet bindande först efter att köpebrevet eller köpeanbudet är underskrivet och bestyrkt av ett offentligt köpevittne.

AFFÄREN

När anbudet är godkänt börjar bostadsaffärens förberedelser. Före affären sänder vi ett utkast till köpebrev åt båda parterna som då kan bekanta sig med köpebrevet i lugn och ro. Om inte fuktmätningen (aktielägenheter) eller konditionsgranskningen (egnahemshus) är gjord, görs den före affären.

Affärerna görs ofta i två skeden – i synnerhet om bostaden blir ledig först i ett senare skede. I första skedet betalas tex. 10 % av köpesumman och slutköpesumman betalas då bostaden blir ledig. Från den första delen av köpesumman kvitterar vi förmedlingsprovisionen. Äganderätten
förblir hos säljaren tills köparen har betalat hela köpesumman.

Ifall bostaden är ledig genast, betalas oftast köpesumman i sin helhet vid köpetillfället. Undantag görs ifall tex. en inlösningsklausul finns i bostadsbolagets bolagsordning, eller om det i en fastighetsaffär krävs ett godkännande av någon myndighet.

Vi ordnar köpetillfället på vårt eget kontor i det lugna och rymliga konferensrummet. Vi kan även ordna köpetillfället hos köparens eller säljarens bank om så önskas. Vid köpetillfället går vi igenom köpebrevet och dess bilagor. Båda parter skriver under fyra exemplar av köpebrevet. Köpesummans första del betalas oftast med ett ilgiro.

SLUTAFFÄREN

Om affären görs i två delar, så kommer man oftast överens om att göra slutaffären vid samma tidpunkt som bostaden blir ledig. I köpebrevet bestäms när bostaden senast skall vara ledig. Om bostaden inte blir ledig inom utsatt tid pga säljaren, blir säljaren skyldig att betala en förseningsavgift åt köparen för varje påbörjad förseningsvecka.

Vid slutaffären betalas resten av köpesumman och säljaren överlåter aktiebrevet eller vid en fastighetsaffär, eventuella pantbrev. Oftast får även köparen bostadens nycklar vid detta tillfälle.

Slutaffären görs oftast i köparens eller säljarens bank för att underlätta transaktionen. Vi sköter om de praktiska arrangemangen och kommer överens om tiderna.

Kontaktformulär

  • Hidden
  • Tietosuojaseloste

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.